Rådets mandat

Etisk råd for forsvarsektoren (ERF) er oppnevnt av Forsvarsdepartementet (FD) som et uavhengig råd. Arbeidet til ERF omfatter  hele forsvarssektoren.

Etisk råd avlegger en årlig rapport til forsvarsministeren.

Formål

ERF skal styrke etisk bevissthet og etisk refleksjon blant alle ansatte i forsvarssektoren. Arbeidet skal bidra til etisk forsvarlig forvaltning av sektorens menneskelige og materielle verdier samt bidra til at tilliten i, og støtten fra samfunnet, opprettholdes.

Med bakgrunn i dette formålet skal ERF: 

  • Gjennom regelmessig kontakt med toppledergruppene i sektoren stimulere til aktiv etisk debatt og rådgivning
  • Gi fagetisk veiledning og råd til avdelingene i FD etter behov  
  • Vurdere de etiske normene og verdiene i forsvarssektoren, samt forståelsen og etterfølgelsen av dem
  • Kontinuerlig bidra til å avdekke overordnede etiske utfordringer i forsvarssektoren
  •  Bistå sektoren slik at målrettede tiltak kan settes i verk for å møte etiske utfordringer
  • Bidra etikkfaglig til organisasjonsutvikling og læring i hele sektoren
  • Være høringsinstans innen eget fagområde
  • På eget initiativ, eller på oppfordring fra annet hold, ta opp konkrete saker, utarbeide forslag til alternativ håndtering
  • Tilskrive FD, etatene eller enkeltavdelinger for informasjonsinnhenting samt for deres vurdering av aktuelle saker og forhold
  • Uttale seg offentlig, så lenge uttalelsen ikke kommer i konflikt med sikkerhetsbestemmelsene i sektoren

Resultater

Saker og forhold som ERF tar opp skal normalt munne ut i skriftlige notater eller artikler. Disse skal normalt publiseres for offentligheten, muntlig så vel som skriftlig.  ERF skal bidra på arrangementer som angår rådets kjerneoppgaver.

Sammensetning

ERF består av totalt seks medlemmer. Dette innebærer, i tillegg til leder og sekretær, fire faste medlemmer. Samtlige er personlig oppnevnt av FD. Rådet skal inneha solid  etisk, juridisk og militær kompetanse. Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent, i samsvar med lovkrav om kjønnsfordeling i offentlige råd.  Det oppnevnes to varamedlemmer for rådet.

Leder for ERF er rådets fremste representant utad. Rådet velger selv en nestleder som fungerer som leder i leders fravær. Rådet velger et arbeidsutvalg (AU) som normalt består av leder, nestleder og sekretær.

Sekretær for ERF er rådets kontaktpunkt og utfører administrative gjøremål og oppfølging av saker og møter. Sekretæren lønnes av FD. De øvrige medlemmer i ERF mottar honorar. For vanlige rådsmedlemmer er satsene i Statens personalhåndbok veiledende, jf. pkt.10.14.2. Sekretær skal være kjent med «Sikkerhetsinstruks for Forsvarets ledelsesbygg».

Medlemmene i ERF oppnevnes normalt for tre år av gangen. Samtlige skal sikkerhetsklareres for Strengt hemmelig før de formelt oppnevnes. Dette for å ha alle nødvendige tilganger.

Årsplan, rapportering og økonomi

Forslag til årsplan for virksomheten, inkludert budsjett, skal foreligge innen 31. januar. Budsjettet skal godkjennes av FD.

ERF rapporterer årlig til Forsvarsdepartementet. I rapporten skal rådet gi en faglig vurdering og oppsummering av saker rådet har behandlet. Saker som er taushetsbelagt eller inneholder graderte opplysninger rapporteres i egen rapport.  Frist for rapporteringen er 28. februar. I saker der ERF mener det er behov for å gi umiddelbar tilbakemelding, sendes eget skriv til den etaten saken omfatter, med kopi til FD.

Leder og sekretær har attestasjonsmyndighet innenfor rådets budsjettrammer. FD har anvisningsmyndighet. Utgifter knyttet til ERF dekkes innenfor rammer satt av FD.

Møter

Forslag til årsplan for virksomheten, inkludert budsjett, skal foreligge innen 31. januar. Budsjettet skal godkjennes av FD.

ERF rapporterer årlig til Forsvarsdepartementet. I rapporten skal rådet gi en faglig vurdering og oppsummering av saker rådet har behandlet. Saker som er taushetsbelagt eller inneholder graderte opplysninger rapporteres i egen rapport.  Frist for rapporteringen er 28. februar. I saker der ERF mener det er behov for å gi umiddelbar tilbakemelding, sendes eget skriv til den etaten saken omfatter, med kopi til FD.

Leder og sekretær har attestasjonsmyndighet innenfor rådets budsjettrammer. FD har anvisningsmyndighet. Utgifter knyttet til ERF dekkes innenfor rammer satt av FD.

Arkiv og formidling

Saker som kommer inn til ERF skriftlig skal arkiveres i rådets arkiv, i samsvar med offentlighetslova og arkivlov med forskrifter. Rådet rådfører seg med FD i spørsmål om offentlig innsyn og praktisk håndtering av dette.

ERF skal ha postadresse i FD. E-postadresse og internett-side ligger på eksternt domene på www.forsvarsetikk.no. Adressene skal bekjentgjøres i og utenfor forsvarssektoren.

Revidering av mandat

Forslag til endring i mandatet fremmes Forsvarsdepartementet.