Om Etisk råd for forsvarssektoren

Etisk råd er uavhengig og skal avdekke etiske utfordringer i forsvarssektoren, slik at målrettede tiltak kan settes i verk. 

Etisk råd for forsvarssektoren er opprettet av Forsvarsdepartementet for å bidra til styrket etisk bevissthet og refleksjon blant ansatte i forsvarssektoren. Rådet er et uavhengig organ som skal avdekke, vurdere og gi innspill til aktuelle etiske problemstillinger sektoren. Det skal både bistå og utfordre utøvende lederskap og står fritt til å uttale seg om alle relevante forhold. Rådet tar også imot henvendelser om forhold innen sektoren som oppfattes som etisk problematiske. Slike henvendelser kan komme  fra enkeltpersoner i og utenfor sektoren. Rådet vil besvare alle slike henvendelser, men kun saker av prinsipiell betydning vil få en full behandling og ende med en uttalelse.

 

Les rådets mandat

Oversikt over rådets medlemmer

Aktuelle saker fra rådet

Kontakt oss