Høringsuttalelse om "Det livssynsåpne samfunn"

4. september 2013

Dag Einar Thorsen

Følgende høringsuttalelse ble avgitt til Kulturdepartementet den 28. august. Øvrige høringsuttalelser og Stålsett-utvalgets rapport "Det livssynsåpne samfunn" (NOU 2013:1) finnes på samlesiden for høringsprosessen.

Etisk råd for forsvarssektoren (ERF) er blitt oppfordret av Forsvarsdepartementet (FD) til å avgi en egen høringsuttalelse, i tillegg til FDs egen uttalelse, og uttalelser som er avgitt av andre organer i forsvarssektoren, herunder Feltprosten, som er medlem i ERF.

ERF har i sin lesning av utredningen lagt vekt på de deler som er av særlig relevans for forsvarssektoren. Vi har også hatt tilgang på Feltprostens høringsuttalelse, som vi anser for å være spesielt god og grundig om de forhold som også er av særlig interesse for ERF. ERF stiller seg også bak de praktiske anbefalingene i Feltprostens høringsuttalelse.

For ERF er det et utgangspunkt at statens livssynspolitikk, slik den blir implementert i forsvarssektoren og ellers i samfunnet, bygger på en lik respekt for alle borgeres livssyn og religion. Dette mener vi best ivaretas om det gjennomføres relativt moderate endringer av tros- og livssynsbetjeningen forsvarssektoren, slik flertallet i utvalget bak utredningen legger opp til.

Vi har i tillegg en merknad til utvalgets advarsel mot å bruke religioner og livssyn for å legitimere bruk av militærmakt. Blant annet på side 132 i utredningen heter det at utvalget «mener imidlertid at det er viktig at ikke tros- og livssynsmessig betjening utnyttes for å bedre de militære styrkenes samhold og stridsmoral eller settes til å aktivt lede, fremme eller legitimere krigshandlinger.»  ERF er sympatisk innstilt til det vi tror er hovedintensjonen til utvalget i dette sitatet og andre lignende uttalelser i utredningen.

I sin nåværende form vil ERF likevel påpeke at disse uttalelsene impliserer at man ikke kan gi en etisk holdbar begrunnelse for bruk av militærmakt, og at anvendelse av militære virkemidler dermed aldri kan være etisk forsvarlig. Dette er ikke i overensstemmelse med rådende praksis på området, det Forsvaret nettopp underviser sitt personell i etikk, under den forutsetning at bruk av militærmakt noen ganger er etisk forsvarlig. Etikken, slik det framkommer i blant annet retningslinjer og verdigrunnlag for forsvarssektoren, baserer seg på grunnverdier og dyder som antas å være allmennmenneskelige. Dette innebærer at bruk av militærmakt i noen tilfeller kan begrunnes etisk på ulike måter, og med henvisning til ulike religioner og livssyn, og dermed være uttrykk for en overlappende konsensus.[1]

ERF mener derfor at religion og livssyn fortsatt bør kunne trekkes inn i etikkundervisningen i forsvarssektoren, og i sektorinterne diskusjoner om bruk av militærmakt.

 


[1] Jf. John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia University Press, 1993), s. 133–172.