Etisk råd for forsvarssektoren –
endelig på nett

11. juni 2013

Dag Einar Thorsen, sekretær

I 2013 starter Etisk råd for alvor opp sitt arbeid med å kartlegge etiske utfordringer i forsvarssektoren. Rådet er bredt sammensatt og består av ti medlemmer og åtte varamedlemmer. Nå trenger vi dine forslag til hvilke temaer vi skal jobbe nærmere med, og dine innspill til hvordan du mener forsvarssektoren bør håndtere etiske problemstillinger.

Etisk råd for forsvarssektoren ble formelt opprettet i desember 2011, men det første året etter det har gått med til planlegging av rådets virksomhet. 2013 er derfor blitt definert som rådets første ordinære driftsår. Rådet vil i dette første driftsåret satse særlig sterkt på å opparbeide seg en bred kontaktflate ut mot hele forsvarssektoren og andre som er opptatt av de utfordringer som denne sektoren er satt til å løse.

Sammensetning og mandat

Etisk råd er satt sammen av medlemmer  som har ulike erfaringer og forhåndskunnskaper om den norske forsvarssektoren og dens ulike underliggende virksomheter. I rådet sitter det blant annet representanter for arbeidstakerorganisasjonene i forsvarssektoren, offiserene, Feltprestkorpset og Tillitsmannsordningen i Forsvaret

I tillegg kommer jurister, fagetikere, medlemmer med kompetanse innen organisasjonslæring og representanter for allmennheten. Den brede sammensetningen av rådet er ment å skulle bidra til at rådet sitter inne med omfattende kunnskaper om sektoren, samtidig som at det har evnen til å se på etiske utfordringer i sektoren med friske øyne.

Mandatet til rådet gir rådet stor frihet til å definere sin egen virksomhet. Rådet er oppnevnt av Forsvarsdepartementet, men skal være et uavhengig råd som også skal ha stor frihet til å påpeke kritikkverdige forhold i departementet og underliggende etater. Etisk råd er i mandatet også definert som et sektorovergripende organ, som har hele forsvarssektoren som sitt virkeområde. 

Etikk i forsvarssektoren

Innenfor etikkfaget – som i aller høyeste grad er et internasjonalisert fagområde – bærer debatten om problemstillinger knyttet til militær og tilstøtende virksomhet preg av erfaringer gjort av forsvarssektoren i andre land enn Norge, og da i første rekke USA. 

Det gjør at problemstillinger som ikke nødvendigvis er spesielt aktuelle for den norske forsvarssektoren blir viktige i den etikkfaglige debatten, mens noen av de problemstillingene som er viktige i norsk sammenheng sjelden eller aldri blir diskutert utenfor sektoren. En viktig målsetting for rådet vil derfor være å bidra til større forståelse for hvilke etiske utfordringer den norske forsvarssektoren står overfor, og bidra med relevante råd for hvordan disse utfordringene kan løses på en etisk forsvarlig måte. 

Vi søker innspill

For å konsentrere sitt arbeid i det første driftsåret har rådet valgt åpenhet som en hovedoverskrift for sin virksomhet i 2013. Vi vil i den forbindelse ha en særlig oppmerksomhet på hvilke erfaringer forsvarssektoren kan høste fra Norges engasjement i Afghanistan og fra 22. juli-kommisjonens rapport. Vi vil også se spesielt på en militæretisk utfordring som er i ferd med å bli spesielt interessant også i norsk sammenheng, nemlig bruken av ubemannede luftfartøy, såkalte droner

Vi er svært interessert i dine innspill om disse temaene og har du innspill om andre tema som kan belyse etiske problemstillinger i forsvarssektoren er vi interessert i å høre om det også. Vi håper at du tar kontakt.

Presentasjon

Dag Einar Thorsen er statsviter og sekretær i Etisk råd for forsvarssektoren. Thorsens oppgave er å bistå leder og nestleder i den daglige driften av rådet, og har også et ansvar for å svare på henvendelser som rettes til rådet, blant annet fra websiden. Thorsen har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2012), og arbeider til daglig som faglitterær forfatter og som frilans foreleser ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Østfold og Menighetsfakultetet. Han har skrevet en rekke artikler og bøker innen ulike statsvitenskapelige temaområder, i første rekke politisk teori, internasjonal politisk økonomi, studiet av folkemord og politisk massevold, og studiet av politiske ideologier og bevegelser.