Etisk råd i 2013

5. mai 2013

Camilla Serck-Hanssen, leder

Etisk råd for forsvarssektoren er nå inne i sitt første operative år. Mandatet vårt er ambisiøst og vidtfavnende. Det er derfor en utfordring å velge de prinsipielt viktige sakene som kan danne grunnlag for rådets etiske vurderinger fremover. Som leder er det min oppgave å stake ut en god kurs for rådets arbeid.

Heldigvis er jeg ikke alene, for rådet består av en rekke dyktige fagfolk med forskjellig bakgrunn og vi utfyller hverandre godt. Av disse utgjør nestleder, sekretær og jeg selv et arbeidsutvalg som møtes oftere enn rådet for øvrig og forbereder saker til rådsmøtene. 

Ny teknologi, nye utfordringer?

En viktig sak for rådet i 2013 og som arbeidsutvalget nå akkurat har begynt å arbeide med, er etiske problemstillinger knyttet til ubemannede luftfartøy (UAV). Bruken av slike fartøy har i den siste tiden fått stor oppmerksomhet i pressen, stort sett med negativ vinkling. Vi mener at både politisk ledelse i Forsvarsdepartementet og offentligheten kan ha nytte av en mer nyansert og etisk reflektert debatt. Det å bidra til slike debatter er nettopp en av rådets hovedoppgaver. 

Vil økende bruk og utvikling av UAV-teknologien medføre et behov for nye etiske regler i sektoren? Hva er egentlig de etisk relevante forskjellene mellom bruk av denne teknologien og andre langdistansevåpen? Er bruken av rene overvåknings- og informasjonsinnhentende UAVer opplagt mindre problematisk, enn de bevæpnede som brukes av våre allierte?  Bør operatørene av UAV trenes og «oppdras» som piloter? Dette er blant de spørsmål rådet vil stille og søke svar på omkring akkurat dette temaet.

Grunnleggende verdier

Etisk råd er imidlertid, som navnet tilsier, et råd for hele forsvarssektoren, og vi vil derfor ta opp et bredt spekter med problemstillinger. Vi skal altså ikke være et råd bare for Forsvaret og dets spesielle utfordringer, selv om disse selvsagt vil være viktige for oss. 

Forsvarssektoren har i den senere tid utviklet et overordnet verdigrunnlag (PDF-fil) for sine virksomheter, som blant annet er ment å skulle beskrive et felles etisk fundament for hele sektoren. Rådet vil arbeide videre med utgangspunkt i dette verdigrunnlaget og den forståelsen som ligger til grunn for dette dokumentet.

Åpenhet

Den første verdien som nevnes i verdigrunnlaget er åpenhet. Det er intet dårlig valg. I en forstand er åpenhet selve grunnlaget for gode og kloke mellommenneskelige relasjoner. Og det å oppnå slike relasjoner er jo på mange måter etikkens formål: Etikk skal veilede oss så vi handler, slik at det gode samfunnet blir virkelighet. 

Det motsatte av åpenhet kan være å føre noen bak lyset, kanskje fordi man selv vil oppnå en fordel. Eller mangel på åpenhet kan være å tie. Dette kan bety å frata andre kunnskap om forhold som er av vesentlig betydning for deres mulighet til å velge rett. Men ikke all åpenhet er bra, av og til er åpenhet uklokt andre ganger til og med ulovlig. I dette ligger det flere utfordringer som må belyses nærmere, og dette arbeidet vil Etisk råd se på som en av sine viktigste oppgaver. 

Veien videre

I 2013 ønsker Etisk råd å samarbeide med sektoren for å oppnå at verdiene i plattformen, og da særlig åpenhet, blir konkretisert på en måte som kan gjøre dem gjenkjennelige og identitetsskapende for hele sektoren. Verdiene må gis mening innenfor rammen av de oppgavene som skal utføres, dersom de skal kunne brukes til å styre sektoren på en god måte. Etiske regler ender lett opp bare som fine ord hvis ikke de springer ut av og hjelper oss med å løse dilemmaer man støter på i praksis og i hverdagen.

 

Presentasjon

Camilla Serck-Hanssen er professor i filosofi ved Universitet i Oslo og leder i Etisk råd for forsvarssektoren. Hun har lang erfaring med ledelse og etikkarbeid både på universitetet og utenfor. De siste 10 årene har hun vært medlem av Pressens Faglige Utvalg