Arkiv

17. november 2017

Totalforsvaret: Etiske og juridiske problemstillinger

I 2017 har Etisk råd jobbet intenst med problemstillinger knyttet til totalforsvarskonseptet. Totalforsvaret har et iboende etisk og rettslig problem: det er tuftet på sivil støtte til det militære forsvar mens det folkerettslige distinksjonsprinsippet krever og forutsetter et skille mellom sivilsamfunnet og det militære forsvar. Dersom krigen kommer til Norge, hva er konsekvensene av at skillet mellom støtte til krigsinnsatsen og et effektivt bidrag til militære operasjoner, viskes ut? Vi har drøftet denne problemstillingen i en artikkel i Norsk Militært Tidsskrift og en kronikk i Dagens Næringsliv. LES MER

13. mai 2016

Når dronene våkner – Autonome våpensystemer og robotisering av krig

Hva hvis dronene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men våkner til (kunstig) liv og selv kan fatte beslutninger over liv og død? Hvilke militære, juridiske, etiske og politiske problemstillinger reiser dette? Utvikling mot større autonomi gjelder ikke bare droner, men også for en rekke andre våpensystemer. Etisk råd har skrevet forordet og rådets sekretær, Andreas Carlsson, har skrevet kapittelet «Krig uten krigere. Autonome våpen, ansvar og dømmekraft» i denne nye boken fra Cappelen Damm Undervisning.LES MER

1. januar 2016

Artikkel om etikk og droner

Leder, nestleder og sekretær i Etisk råd skrev i 2015 en artikkel om etikk og droner i Nytt Norsk Tidsskrift. LES MER

13. desember 2013

Forsvarets grenser - rollefordeling mellom politi og forsvar ved intern beredskap

Dag Einar Thorsen

(Fra regjeringen.no) Mandag 9. desember arrangerte Etisk råd for forsvarssektoren, i samarbeid med Det Norske...LES MER

22. november 2013

Kommentar til Lene Bomann-Larsen: ”Kjønnsmangfold i Forsvaret: - Mål eller middel?”

Camilla Serck-Hanssen

Det følgende er en kommentar som ble fremført på seminaret "Flere kvinner i felt: mål eller middel?", som ble arrangert av Institutt for samfunnsforskning 19. november 2013. Foranledningen for...LES MER

4. september 2013

Høringsuttalelse om "Det livssynsåpne samfunn"

Dag Einar Thorsen

Følgende høringsuttalelse ble avgitt til Kulturdepartementet den 28. august. Øvrige høringsuttalelser og Stålsett-utvalgets rapport "Det livssynsåpne samfunn" (NOU 2013:1) finnes på samlesiden for...LES MER

11. juni 2013

Etisk råd for forsvarssektoren –
endelig på nett

Dag Einar Thorsen, sekretær

I 2013 starter Etisk råd for alvor opp sitt arbeid med å kartlegge etiske utfordringer i forsvarssektoren. Rådet er bredt sammensatt og består av ti medlemmer og åtte varamedlemmer. Nå trenger vi dine forslag til hvilke temaer vi skal jobbe nærmere med, og dine innspill til hvordan du mener forsvarssektoren bør håndtere etiske problemstillinger.LES MER

10. juni 2013

Notat om UAV

Camilla Serck-Hanssen og Jacob Thomas Staib

Dette notatet peker på noen sentrale etiske problemstillinger ved bruk av UAV (unmanned aerial vehicle; ubemannede luftfartøy). Grunnlaget for notatet er en rekke bidrag fra ulike foredragsholdere, som alle deltok på Luftmaktseminaret, som ble arrangert av Luftkrigsskolen og Generalinspektøren for Luftforsvaret i Trondheim 5-7 februar 2013. Notatet legger til grunn at UAV allerede er en...LES MER

5. mai 2013

Etisk råd i 2013

Camilla Serck-Hanssen, leder

Etisk råd for forsvarssektoren er nå inne i sitt første operative år. Mandatet vårt er ambisiøst og vidtfavnende. Det er derfor en utfordring å velge de prinsipielt viktige sakene som kan danne grunnlag for rådets etiske vurderinger fremover. Som leder er det min oppgave å stake ut en god kurs for rådets arbeid.LES MER

Viser 1 til 9 av 11