Artikler

Når dronene våkner – Autonome våpensystemer og robotisering av krig

13. mai 2016

Hva hvis dronene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men våkner til (kunstig) liv og selv kan fatte beslutninger over liv og død? Hvilke militære, juridiske, etiske og politiske problemstillinger reiser dette? Utvikling mot større autonomi gjelder ikke bare droner, men også for en rekke andre våpensystemer. Etisk råd har skrevet forordet og rådets sekretær, Andreas Carlsson, har skrevet kapittelet «Krig uten krigere. Autonome våpen, ansvar og dømmekraft» i denne nye boken fra Cappelen Damm Undervisning.LES MER

Mandat

Etisk råd for forsvarsektoren er oppnevnt av Forsvarsdepartementet som et uavhengig råd. Målet er å styrke etisk bevissthet og refleksjon i hele forsvarssektoren.

Rådet skal kunne utfordre forsvarssektoren innenfor utøvende lederskap, og skal bidra til organisasjonsutvikling og læring i hele sektoren.

Etisk råd står fritt til å velge hvilke saker rådet vurderer, men må balansere hensynet til å ha legitimitet innad i forsvarssektoren, med rollen som kritisk og uavhengig instans overfor samfunnet for øvrig.

Rådet avlegger en årlig rapport til forsvarsministeren.

Mer om Etisk råd    Les rådets mandat

Artikler

Stabsprest Nils Terje Lundes innlegg på seminaret "Forsvarets grenser"

4. mars 2014

Deres majestet, ærede forsamling. Takk for muligheten til å ta opp de etiske perspektivene ved Forsvarets grenser – rollefordelingen mellom politi og forsvar ved intern beredskap, med utgangspunkt i de hovedinnledningene vi har hørt. Hovedinnledningene gir et godt utgangspunkt for nettopp å belyse også de etiske perspektivene ved dette sentrale spørsmålet. La meg allikevel først, før jeg går...LES MER

Artikler

Forsker Ragnar L. Auglends innlegg på seminaret "Forsvarets grenser"

27. januar 2014

Dag Einar Thorsen

Deres Majestet, Preses, Ærede forsamling. Dagens debattema tar opp i seg grunnleggende spørsmål av rettslig, etisk og politisk karakter. Min tilnærming vil være den rettslige, og oppmerksomheten vil bli konsentrert om maktaspektet i rollefordelingen. Med dette som utgangspunkt, rommer dette temaet to underliggende problemstillinger:  For det første må rollefordeling i...LES MER

Arrangementer

Kommende
arrangementer

Det er ingen artikler i denne listen.