Artikler

Totalforsvaret: Etiske og juridiske problemstillinger

17. november 2017

I 2017 har Etisk råd jobbet intenst med problemstillinger knyttet til totalforsvarskonseptet. Totalforsvaret har et iboende etisk og rettslig problem: det er tuftet på sivil støtte til det militære forsvar mens det folkerettslige distinksjonsprinsippet krever og forutsetter et skille mellom sivilsamfunnet og det militære forsvar. Dersom krigen kommer til Norge, hva er konsekvensene av at skillet mellom støtte til krigsinnsatsen og et effektivt bidrag til militære operasjoner, viskes ut? Vi har drøftet denne problemstillingen i en artikkel i Norsk Militært Tidsskrift og en kronikk i Dagens Næringsliv. LES MER

Mandat

Etisk råd for forsvarsektoren er oppnevnt av Forsvarsdepartementet som et uavhengig råd. Målet er å styrke etisk bevissthet og refleksjon i hele forsvarssektoren.

Rådet skal kunne utfordre forsvarssektoren innenfor utøvende lederskap, og skal bidra til organisasjonsutvikling og læring i hele sektoren.

Etisk råd står fritt til å velge hvilke saker rådet vurderer, men må balansere hensynet til å ha legitimitet innad i forsvarssektoren, med rollen som kritisk og uavhengig instans overfor samfunnet for øvrig.

Rådet avlegger en årlig rapport til forsvarsministeren.

Mer om Etisk råd    Les rådets mandat

Artikler

Når dronene våkner – Autonome våpensystemer og robotisering av krig

13. mai 2016

Hva hvis dronene ikke lenger er avhengig av menneskelig styring, men våkner til (kunstig) liv og selv kan fatte beslutninger over liv og død? Hvilke militære, juridiske, etiske og politiske problemstillinger reiser dette? Utvikling mot større autonomi gjelder ikke bare droner, men også for en rekke andre våpensystemer. Etisk råd har skrevet forordet og rådets sekretær, Andreas Carlsson, har skrevet kapittelet «Krig uten krigere. Autonome våpen, ansvar og dømmekraft» i denne nye boken fra Cappelen Damm Undervisning.LES MER

Artikler

Artikkel om etikk og droner

1. januar 2016

Leder, nestleder og sekretær i Etisk råd skrev i 2015 en artikkel om etikk og droner i Nytt Norsk Tidsskrift. LES MER

Arrangementer

Kommende
arrangementer

Det er ingen artikler i denne listen.